Privacy statement iDealMatch

Dit is het privacybeleid van iDealMatch,

iDealMatch is verantwoordelijk voor de verwerking uw persoonsgegevens, kantoorhoudend in Zoetermeer.
Wanneer u als flexwerker, kandidaat, sollicitant, zelfstandigen zonder personeel of (directe of ingehuurde) werknemer
persoonsgegevens aan iDealMatch verstrekt, worden uw gegevens opgenomen in de databank van iDealMatch. Dit geldt ook
voor de gegevens die wij van u als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie (zoals een
(potentiële) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander(e) bedrijf of instelling) ontvangen.
Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en
beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
Gegevens die wij verwerken van website bezoekers
In het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelen wij, net
als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites.
Daarnaast verwerken wij gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website(s) en –pagina’s bezoekt, de regio van
waaruit u onze website(s) bezoekt, de website(s) via welke u op onze website(s) bent gekomen, de pagina’s en onderdelen
van de website(s) die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie
u up- of downloadt van de website(s).
De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de
behoeftes van de bezoekers van onze website(s). Wij kunnen de niet-identificeerbare informatie eventueel doorgegeven aan
derden en deze gegevens worden bewaard voor toekomstig gebruik. Voor meer informatie over de cookies die wij
gebruiken, verwijzen wij u naar ons cookiestatement zoals dat op onze website(s) staat.
Onze website(s) kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Dit
privacybeleid is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan het privacybeleid van de websites van deze
anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.
Gegevens die wij verwerken van flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, zelfstandigen zonder personeel en (directe of
ingehuurde) werknemers
Persoonsgegevens die iDealMatch van haar flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, zelfstandigen zonder personeel en
(directe of ingehuurde) werknemers ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

1. om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
2. om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te
onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om
een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een
financiële administratie te voeren;
3. om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in
contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
4. om u te bemiddelen naar werk, u opleidingen of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadviezen en/of
overige (werk gerelateerde) diensten aan te bieden, u in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij
opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen;
5. om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te
kunnen komen;
6. om te beoordelen of u voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of
subsidieregeling valt;
7. om onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om
personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
8. om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, u deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en
testresultaten te kunnen genereren;
9. om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-
mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens iDealMatch aanbiedingen te kunnen doen;
10. voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van
marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de
bedrijfsveiligheid;
11. om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen,
(self service) portals en ons intranet;
12. om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing
van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hierover op te nemen in onze nieuwsbrieven,
bedrijfsmagazines en dergelijke.

iDealMatch verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres,
telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV),
werkervaring, bankrekeningnummer, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) Diploma’s en certificaten, (kopie)
getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning en
(kopie) Modelovereenkomsten. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen
tot onze besloten web- en mijnomgevingen, (selfservice) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door
ons verwerkt.
iDealMatch kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leveranciers
(bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of
personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan
iDealMatch uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een
gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft
gekregen. Als u uitzendovereenkomst wordt aangeboden door iDealMatch dan zal iDealMatch dit doen via een derde partij.
Dit is een payroll bedrijf en in de meeste gevallen zal dit iDealMatch Services zijn of eventuele een nieuwe partij in de
toekomst. Deze derde partij zal met u een arbeidsrelatie aangaan. Wij zullen de nodige gegevens die een werkgevers nodig
heeft met hen delen zodat het payroll bedrijf (iDealMatch Services in de meeste gevallen) voor u een arbeidsovereenkomst
kan maken.
Verder kan iDealMatch uw profiel en/of curriculum vitae, al dan niet geanonimiseerd binnen haar netwerk en/of op haar
website(s) en klantenportals plaatsen en/of openbaar maken. Dit heeft altijd het doel om u aan een nieuwe baan te kunnen
helpen.
De bijzondere gegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij
op grond van wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens
verwerken met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. Wij doen dit om gebruik te kunnen maken
van (premie)kortingen en/of subsidies, onze re-integratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering van het
overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, hetgeen in diverse
(toekomstige) wet- en regelgeving is terug te vinden. Personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt zijn onder
meer mensen die gedurende langere tijd werkloos zijn, 50 jaar of ouder zijn en/of zonder re-integratieondersteuning niet of
moeilijk aan werk komen.
Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen
te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving.
Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de

(interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting-
en subsidieregelingen. Wij kunnen de van u ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan onze

opdrachtgevers indien daar een wettelijke
grondslag voor bestaat. Verder kunnen wij deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de
uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.
iDealMatch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn
verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. Wij streven er na u elke 3 jaar te benaderen met de
vraag of uw gegevens nog kloppen en of u inschrijven wenst te blijven of dat u vergeten wenst te worden.
Aanpassen Privacybeleid
iDealMatch kan dit Privacybeleid aanpassen. Het meest actuele privacybeleid is altijd via de websites van iDealMatch te
raadplegen.

Intellectueel eigendomsrecht
iDealMatch* is de eigenaar of licentiehouder van alle eigendomsrechten op deze website en van het materiaal dat op deze website is
gepubliceerd. Dergelijke informatie is beschermd door middel van (internationaal geldende) copyright wetten en verdragen. Alle
rechten dienaangaande zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan iDealMatch*. Het is een bezoeker toegestaan een kopie en/of een print
te maken en/of onderdelen van deze website te downloaden voor persoonlijk gebruik of om belanghebbenden binnen uw organisatie
voor zakelijke doeleinden te wijzen op informatie of materiaal op deze website. Het is niet toegestaan om (onderdelen van) deze
website te gebruiken voor enigerlei commerciële doeleinden zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de
directie van iDealMatch*.
Het is niet toegestaan papieren en/of digitale kopieën van enig materiaal van deze website op enige wijze aan te passen en/of te
converteren. Het is niet toegestaan afbeeldingen, foto’s en/of video- en/of audiomateriaal separaat van de daarbij behorende tekst te
gebruiken. De logo’s en huisstijl van deze website zijn geregistreerd eigendom van de iDealMatch en mogen op generlei wijze
worden gebruikt zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van iDealMatch*.
Op eerste verzoek van iDealMatch*, al dan niet na een gebleken overtreding van de hiervoor gestelde gebruiksvoorwaarden, dienen
alle kopieën, ongeacht de vorm, van enig materiaal van deze website direct en volledig vernietigd te worden, derhalve zonder enig
(onder)deel ervan te behouden.

Uploaden van materiaal/bestanden op deze website
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een onderdeel van deze website dat het mogelijk maakt om materiaal aan deze website toe
te voegen en/of bestanden te uploaden, wordt door de gebruiker toegezegd dat de inhoud van al het materiaal en/of alle bestanden
compleet is, naar waarheid is opgesteld, en in lijn is met de hiervoor gestelde gebruiksvoorwaarden. De gebruiker vrijwaart
iDealMatch volledig en onvoorwaardelijk ten aanzien van enigerlei overtreding van deze gebruiksvoorwaarden alsmede ten aanzien
van enigerlei claim van derden die betrekking heeft op materiaal en/of bestanden hetwelk door de gebruiker aan deze website is
toegevoegd resp. is ge-uploaded
iDealMatch* verzamelt de gedeelde informatie en documentatie in haar database die ter beschikking staat aan de bedrijfsonderdelen
van iDealMatch*. iDealMatch* zal, tezamen met haar opdrachtgever(s), deze gegevens gebruiken om te bepalen of een kandidaat
mogelijk gekwalificeerd en geschikt is cq. zal zijn voor één of meerdere vacante functies.
iDealMatch gebruikt de informatie die de kandidaat invult in het sollicitatieformulier om via e-mailings:
– De sollicitatie van de kandidaat te bevestigen (na elke sollicitatie wordt een bevestig verstuurd)
– Zijn/haar beschikbaarheid voor een baan te checken (maximaal 12 e-mailings per jaar)
– De kandidaat succes te wensen bij zijn/haar nieuwe opdracht (voor elke opdracht 1 e-mailing)
– Zijn/haar tevredenheid over iDealMatch te vragen (maximaal 2 e-mailings per jaar)
– De kandidaat te informeren over interessante vacatures en diensten (maximaal 12 per jaar)
– Kandidaat te feliciteren voor zijn/haar verjaardag (maximaal 1 per jaar)
Wanneer de kandidaat dergelijke e-mailings niet wenst te worden ontvangen, dan kan de kandidaat zich te allen tijde afmelden voor de e-mailings via de afmeldlink die op elke Nieuwsbrief (e-mailing) staat. Als een niet-werkende kandidaat zich afmeldt voor de e-
mailings, gaat iDealMatch* er ook vanuit dat de kandidaat niet meer beschikbaar is; een kandidaat kan contact opnemen met zijn/haar vestiging indien deze aanname niet klopt. Wanneer een kandidaat na afmelding op onze e-mailings weer solliciteert, zal de
kandidaat automatisch weer e-mailings ontvangen.

iDealMatch* benadrukt dat tijdens een sollicitatieprocedure er meerdere e-mail tussen kandidaat en iDealMatch* nodig zijn om tot
afspraken te kunnen komen en/of deze te bevestigen.

iDealMatch* kan de gedeelde informatie en documentatie ook gebruiken om de kandidaat op de hoogte te stellen via post of telefoon
over toekomstige vacante functies, marktinformatie en producten en diensten waarvan iDealMatch denkt dat deze interessant kunnen
zijn voor de kandidaat. Bovendien kan iDealMatch* de gedeelde informatie en documentatie gebruiken voor onderzoek(srapporten).
Wanneer dergelijke informatie niet wenst te worden ontvangen, dan kan dit worden aangegeven door middel van het versturen van
een e-mailbericht aan de desbetreffende vestiging.
Bij het bezoeken en het al dan niet gebruik maken van deze website stemt de bezoeker in met deze gebruiksvoorwaarden. Het is
iDealMatch* toegestaan de gedeelde informatie en documentatie ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden te verwerken.

*Te raadplegen via het handelsregister van de Kamer van Koophandel, met nummer 57645744

Cookie statement
De website iDealMatch.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een
website op de hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) van u als gebruiker achterlaat. In dit
statement valt onder de term cookies ook zogeheten ‘lokale opslag’ en daarmee vergelijkbare
technologieën.
Hieronder wordt nadere informatie gegeven over de cookies die gebruikt worden.
Indien en in zoverre met cookies ook persoonsgegevens worden verwerkt vallen deze
persoonsgegevens onder de werking van de privacy bepalingen die van toepassing zijn op deze website
en onze dienstverlening. Voor de bescherming van de persoonsgegevens verwijzen wij naar het
Privacystatement.

Soorten cookies
Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een
gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en
voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het gebruik van de
website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het
opsporen van misbruik van de website.
Dit geldt bijvoorbeeld voor zogeheten “lokale opslag”. De website gebruikt lokale opslag in de browser
om tijdelijk gegevens op te slaan. Hiermee kunnen pagina’s sneller worden weergegeven, is zichtbaar of
een gebruiker is ingelogd, en kan na het verlopen van de sessie van de gebruiker, na inlog, weer
dezelfde pagina aan de gebruiker worden getoond. Deze informatie kan de naam van de gebruiker
bevatten.

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor
wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel
gebruikers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke
regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de gebruiker op de website is
gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er
foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te
verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoefte van de
gebruikers.

Dit geldt bijvoorbeeld voor zogeheten ‘Affiliate cookies’. Deze cookies worden gebruikt om bij te
houden welke advertentie leidt tot aankoop van een bepaald product of dienst, zodat degene die deze
advertentie heeft getoond (de affiliate) daarvoor bijvoorbeeld een beloning kan ontvangen van de
adverteerder.
Dit geldt bijvoorbeeld voor zogeheten ‘A/B testing cookies’. Deze cookies worden gebruikt om
bijvoorbeeld te achterhalen welke versie van een website het beste aanslaat bij de gebruiker.

Tracking cookies
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van
de website (profiling). Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te
kunnen laten van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te
leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden
gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties of vacatures
die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Dit geldt bijvoorbeeld voor zogeheten ‘Social media cookies’. Informatie op de website kan worden
gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de op de website aanwezige social
media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social
media derde partijen (zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en LinkedIn). Door op een social media
button te klikken, wordt u doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor
het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de
websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar
enige invloed op hebben.

Dit geldt bijvoorbeeld voor zogeheten ‘Social plug-in tracking cookies’. Dit betreft een cookie dat wordt
aangemaakt door de enkele aanwezigheid van een of meer social media buttons op de website, zelfs
zonder dat daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van doorlinken naar de website
van de desbetreffende derde.

Klik hier voor een overzicht van de cookies die we gebruiken voor de website van iDealMatch.

Verwijzingen en links
Deze website bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden, welke mogelijk
ook gebruik maken van cookies. Wij hebben geen controle over de cookies die op deze websites worden
geplaatst en adviseren het privacy statement /cookiestatement van de betreffende website te
raadplegen voor informatie.

Geen cookies of cookies verwijderen
Met behulp van uw browserinstellingen kunt u aangeven dat u niet (langer) wilt dat er cookies op uw
hardware worden geplaatst. Indien hiertoe wordt overgegaan, dan kan dat de mogelijkheden en het
functioneren van de website beïnvloeden.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum, wat betekent dat ze na een bepaalde periode
automatisch verlopen en geen gegevens meer registreren. Er kan echter ook voor gekozen worden de
cookies vóór verloop van de houdbaarheidsdatum handmatig via de eigen browser te verwijderen.
Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

De cookies die wachtwoord, inlognamen en andere voorkeuren bijhouden, kunnen eveneens aan- of
uitgezet worden via de browserinstellingen.

Vragen
Vragen en/of opmerkingen over dit cookiestatement kunnen kenbaar gemaakt worden per email via
info@idealmatch.nl. Het streven is om binnen 2 weken na ontvangst van een vraag en/of opmerking te reageren.